شماره تماس :

021-66791998

آدرس ایمیل :

Machineroll@yahoo.com

شماره تماس :

021-66791998

آدرس ایمیل :

Machineroll@yahoo.com

افتخارات

شرکت ماشین رول ، اولین و پایه گذار تولید ماشین آلات عمرانی و معدنی در ایران
صادرکننده نمونه کشوری سال 1381
صادرکننده نمونه کشوری سال 1387
صادرکننده نمونه دراستان تهران سال 1388
صادرکننده برگزیده و شایسته استان تهران سال 1391
صادرکننده برترازاستان تهران سال 1391
صادرکننده نمونه کشوری سال 1392
صادرکننده نمونه برگزیده استان تهران سال 1393
افتخارات شرکت ماشین رول
لوح تقدیرازموسسه قیرو آسفالت وزارت راه سال 1387
لوح تقدیرچهره های ماندگارصنعت و تجارت /وزارت کشور سال 1387
تقدیرنامه ازکنفرانس بین المللی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری درکشوراوگاندا سال 1388
لوح تقدیرازکنگره ملی بزرگان صادرات و تجارت سال 1390
لوح تقدیراز همایش نام آوران عرصه تولید و رقابت بین المللی سال 1390
تقدیرنامه از کنگره کشوری صنایع معدن ، متالوژی و ریخته گری سال 1390
تقدیرنامه ازسازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران سال 1392
لوح تقدیراز صندوق ضمانت صادرات ایران سال 1392
تقدیرنامه از کنفرانس صادرات ایران سال 1392
تقدیرنامه ازعضوشورای علمی سازمان جهانی علائم تجاری –عضوکمیته علمی سازمان توسعه تجارت سال 1392
تقدیرنامه از انجمن صادرکنندگان صنعتی و معدنی و خدمات مهندسی سال 1392
تقدیرنامه از کنفرانس خانه حقوق برند ایران سال 1392
لوح تقدیر از معاونت امورمعادن و صنایع معدنی کشور سال 1392
لوح تقدیراز موسسه قیرو آسفالت وزارت راه سال 1393
لوح تقدیر از گردهمایی بزرگ مسئولین دولت و مدیران بنگاه های برتر اقتصاد ایران در جشنواره ملی حاتم سال 1397